Green Deal

„Green Deal for Danube River Transport“ je politická iniciatíva pripravená organizáciou Pro Danube s cieľom vytvoriť rámec pre inovácie vo vnútrozemskej vodnej doprave v dunajskom regióne. Green Deal integruje príklady osvedčených postupov a inovačných modelov zo západnej Európy, so zameraním na modernizáciu dunajských plavidiel a flotíl a znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie. Green Deal pozostáva zo 4 hlavných pilierov a spája orgány verejnej správy, prevádzkovateľov plavidiel, prístavov a terminálov, ako aj priemyselných užívateľov dunajskej vodnej cesty a poskytovateľov logistických služieb.

Na základe odborných skúseností každej zo štyroch cieľových skupín Green Deal je zameraný na nasledovné elementy:

GREEN DEAL FOR DANUBE RIVER TRANSPORT
Politický záväzok “Zelená” ekologická dunajská flotila Platforma dunajských prístavov Inovatívna dunajská logistika
Národné vlády dunajských štátov

Prevádzkovatelia plavidiel a flotíl

 Prevádzkovatelia prístavov a terminálov Užívatelia dunajskej vnútrozemskej plavby a logistický operátori
Zníženie administratívnych bariér Infraštruktúra a jej údržba Štátna pomoc pre modernizáciu plavidiel a terminálov “Green Danube
Fleet Action Program” – Akčný plán pre ekologickú   dunajskú flotilu
(Projekt plánovaný v Dunajskom nadnárodnom programe spolupráce)
Pilotné projekty Rozvojová Stratégia a Akčný Plán pre Dunajské Prístavy: Projekt DAPhNE Pilotné projekty
(EMS Constanta, Green Port Giurgiu, atď.)
 Pilotné projekty / investičné implementačné projektu
EUSDR PA1A (Pracovná skupina 6)

Projekt DANTE
(Dunajský nadnárodný program spolupráce)

Implementácia FRMMP

Projekty: FAIRWAY, SWIM

Iné
 Národné operačné programy
(EK/DG Regio)
Finančné schémy doplnené o EFSI  Súčasné EU Programy
(Interreg, CBC, CEF, Operačné programy)
PROMINENT (Horizon 2020)
Implementácia LNG Masterplanu
Súčasné EU Programy
(Národné operačné
programy, atď.)
Súčasné EU Programy
(Národné operačné
programy, atď.)
EUSDR PA1A & Plán dunajského koridoru & Dunajské Inovačné Centrum (INDanube / EIBIP)