Organizačná štruktúra

INDanube, jeden z troch regionálnych inovačných centier Európskej Inovačnej Platformy pre vnútrozemskú plavbu (EIBIP – European Inland Barging Innovation Platform), oslovuje poskytovateľov technológií, investorov, (koncových) užívateľov, verejnú správu a politikov, média a iné zainteresované strany, ktoré majú záujem o zavádzaní inovácií v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy na dopravných transeurópskych sietiach (TEN-T).

Prevádzkované firmou Pro Danube Management GmbH, inovačné centrum ťaží z regionálnych odborných skúseností troch kľúčových organizácií zo Slovenska, Maďarska a Rumunska, ktoré spolu zabezpečujú podporu sektoru vodnej dopravy pri príprave inovačných projektov. Spoločné know-how asociácie Pro Danube International (PDI) a partnerských organizácií INDanube, napomáha inovačným aktivitám v štyroch hlavných oblastiach:

Spoločne s partnerskými organizáciami, INDanube prispieva k vytvoreniu Dunajskej Inovačnej Platformy pre vnútrozemskú vodnú dopravu – platformy, ktorá spája relevantné znalosti organizácii s expertízou vo vodnej doprave z dunajských krajín a poskytuje tento know-how s cieľom znásobiť pozitívny dopad inovácií a napomáhať sprostredkovateľskému úsiliu INDanube.

Nasledujúci obrázok poskytuje prehľad o najdôležitejších prvkov štruktúry INDanube, tak ako boli definované v počiatočnej fáze. Táto štruktúra bude pravidelne prehodnocovaná a bude naďalej rozvíjaná v súlade s potrebami implementačných aktivít.