NRMM

Nariadenie EU 2016/1628 pre necestné pojazdné stroje (NRMM)

V apríli 2017 konzorcium vedené spoločnosťou Euromot pripravilo dokument s často kladenými otázkami, ktorý poskytuje odpovede na kľúčové otázky súvisiace s nariadením EÚ 2016/1628 (NRMM). Týmto nariadením sa vymedzujú požiadavky týkajúce sa emisných limitov plynných a tuhých znečisťujúcich látok a typového schvaľovania spaľovacích motorov pre necestné pojazdné stroje, medzi ktoré patria aj motory na plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy.

Nasledujte tento odkaz a prečítajte si príručku NRMM FAQ Guide (alebo kliknite na obrázok). Platforma EIBIP v súčasnosti vypracúva špeciálnu príručku pre vnútrozemskú vodnú dopravu. V nižšie uvedenom formulári môžete uviesť Vaše otázky a témy, ktoré budú následne spracované v tejto špeciálnej príručke.

NRMM

  • Name / Prénom / Naam / Meno / Név / Nume
  • Frage / Question / Vraag / Otázka / Kérdés / Întrebare