Informácie

Inovačné Centrum INDanube bolo zriadené v januári 2016 firmou Pro Danube Management GmbH. INDanube funguje ako sprostredkovateľ a propagátor inovácií v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy na Dunaji a jeho splavných prítokov. V počiatočnej fáze sú aktivity INDanube regionálne zamerané na Rakúsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, pretože tieto krajiny ponúkajú vysoký potenciál čo sa týka prepravovaného tovaru a kľúčových priemyselných aktérov, a tiež majú k dispozícii etablované organizačné štruktúry, ktoré dokážu osloviť kľúčových zainteresovaných partnerov.

O Pro Danube Management GmbH

Od svojho založenia v auguste 2012, Pro Danube Management GmbH (PDM) vykonáva aktivity a úlohy pre asociáciu “Pro Danube International”, vrátane činností súvisiacich s prípravou a riadením projektov.

Pro Danube International (PDI) pôsobí ako združenie súkromných podnikov na podporu zlepšenia infraštruktúry a služieb vo vodnej doprave, ktoré povedú k intenzívnejšiemu využívaniu ekologickej vnútrozemskej plavby. PDI reprezentuje “spoločnosti orientované na Dunaj” v politických diskusiách o dopravnej politike, dopravných technológiách a regionálnom rozvoji. Združenie je hnacou silou pri rozvoji Dunaja ako konkurenčného logistického systému, pričom toto združenie nekompenzuje alebo neduplikuje existujúce iniciatívy a iné profesijné združenia, ale integruje a posilňuje ich aktivity. PDI pôsobí ako kompetentný partner pre orgány verejnej správy a podporuje tieto pri definovaní a implementovaní politických opatrení zohľadňujúc skúsenosti súkromného sektora.

Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.prodanube.eu